រាំស្វា ភ្លេងសុទ្ធ

cambodiamussuc
cambodiamussuc

le 10/12/2020 à 01:59 Citer ce message

តន់ ចន្ទសីម៉ា ភ្លេងសុទ្ធ
ខារា៉អូខេ ភ្លេងសុទ្ធ
កូនប្រសារស្រុកស្រែ
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង សេង តារា
និពន្ធបទភ្លេង ទីណូ
សម្រួលឡើងវិញ សាក់
https://www.youtube.com/watch?v=vtChbT6QpCg
https://www.youtube.com/channel/UCcC55uu4uBpgxGkyUsozQ5A

Répondre à ce message